• Döviz Bilgileri Güncelleniyor..
  • Bugün Görüntülenme: 482
  • Dünkü Görüntülenme: 3736
  • Toplam Görüntülenme: 4043799

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Hurda Mübadele Malzeme İlanı Yayınladı

16 Nisan 2020
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1870 defa okundu.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Hurda Mübadele Malzeme İlanı Yayınladı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 19.12.2019 tarihli Hurda Malzemelerin satış İhalesiyle ilgili resmi sitesinden duyuru yayınladı.

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI

1- İdarenin Adresi : Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü Çaydamar Mah.Şehit Er Bülent Şanal Cad.Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası No:16 Merkez Zonguldak.
2- İletişim: 0 372 2572675-5673 – e-posta: zonguldaksatinalma@egm.gov.tr
3-Mübadele konusu malın niteliği, türü ve miktarı: Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda halinde veya trafik hasarlı durumda bulunan 6 adet değişik cins ve modelde taşıt, 330 Parça hurda halinde muhtelif demirbaş ve tüketim malzemesi, 5550 kg araç plakası ve 3000 kg Hurda Demir, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uyarınca 820 (sekizyüzyirmi) adet 25 cm otomatik sensörlü makine kağıt, 565 (beşyüzaltmışbeş) adet içten çekmeli tuvalet kağıdı, 7 (yedi) takım Konica Minolta Bizhup c3110 renkli toner takımı, 2 takım Konica Minolta Bizhup c227 renkli toner takımı, 2 (iki) adet Canon 540 kartuş, 2 (iki) takım Canon 541 renkli kartuş takımı, 2 (iki) adet HP 338 kartuş, 2 (iki) takım HP 344 renkli kartuş takımı ve 3.000 (üçbin) Top A4 fotokopi Kağıdı ile açık arttırma usulü mübadele edilecektir.
4-Mübadele konusu malın Teslim Etme ve Teslim Alma yeri:
a) Mübadelede teklif edilen taşıt ve malzemeler Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
b) Mübadelede alınacak Taşıtlar ve diğer mallar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü önünde bulunan taşıt parkından teslim alınacaktır.
5-Mübadele konusu malın Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (30) gün içinde teslim edilecektir.
6-Mübadele konusu malın Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.
7-Mübadelenin Yapılacağı yer: Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü
8-Mübadelenin Tarihi ve saati: 19/12/2019 Perşembe günü Saat : 14:00
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
10- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11- Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü-Satın alma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve Zonguldak Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00.-TL karşılığı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü-Satın alma Büro Amirliği adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler 19/12/2019 Perşembe günü Saat 14.00’a kadar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
13- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
14- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.
15- Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
16- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
17-Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıt ve diğer malzemelerin özellikleri

18Mübadele konusu taşıtların  özelikleri

19-Mübadele konusu demirbaş malzemesi ve tüketim malzemeleri,  alüminyum araç plakası özellikleri

 

20 Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında taşıtlar ve diğer mallar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğünün önünde bulunan  taşıt otoparkında, görülebilir.

21-Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 81.080,00 TL.dır.

22-İhale açık artırma usulü yapılacaktır.

23- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

24 İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

REKLAM ALANI

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN