• Döviz Bilgileri Güncelleniyor..
  • Bugün Görüntülenme: 38
  • Dünkü Görüntülenme: 224
  • Toplam Görüntülenme: 4740729

SALTKOVA BELEDİYESİNDE HURDA DEMİR İHALESİ YAPILACAKTIR

9 Ekim 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
732 defa okundu.
SALTKOVA BELEDİYESİNDE HURDA DEMİR İHALESİ YAPILACAKTIR

ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAHMİNİ 20.000 KG. HURDA DEMİR 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Belediyemiz Garajında bulunan, tahmini 20.000 Kg. Hurda Demir.
2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
İhale konusu iş için şartname ve ekleri SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden vergiler dahil olmak üzere 20 TL. den satın alınabilir. Yine aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almak zorundadırlar.
3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale Saltukova Belediye Başkanlığı’nın Kokaksu Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 171 adresindeki Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 23 EKİM 2015 CUMA günü saat 14:00’ da 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
4- İhale Konusu Malın:
TAHMİNİ 20.000 KG. HURDA DEMİR
Muhammen Bedeli 12.000,00 TL. dir. %3 geçici teminat tutarı ise 360,00 TL. dir.
5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
a) Gerçek Kişiler:
a.1) Tebligat için adres beyanı, irtibat için varsa telefon numarası, (Örneği Belediyeden alınacaktır.)
a.2) İhalenin yapıldığı yıl içinde, ikamet ettiği yerin muhtarlığı veya Nüfus Müdürlüğünden tarafından onaylanmış açık adresini gösteren yerleşim          yeri belgesi. (İlgili Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
a.3) Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
a.4) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat.
a.5) Başvuru formu (Belediyeden alınacaktır.)
a.6) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Belediyeden alınacaktır.)
a.7) Şartname satın alma makbuzu. (Belediyeden alınacaktır.)
a.8) İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (Belediyeden alınacaktır.)
a.9) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.
b) Tüzel Kişiler:
b.1) Tebligat için adres beyanı, irtibat için varsa telefon numarası, (Örneği Belediyeden alınacaktır.)
b.2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
b.3) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel                   kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b.4) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat.
b.5) Başvuru formu (Belediyeden alınacaktır.)
b.6) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Belediyeden alınacaktır.)
b.7) Şartname satın alma makbuzu (Belediyeden alınacaktır.)
b.8) İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (Belediyeden alınacaktır.)
b.9) Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
İstekliler istenilen bu belgeleri sıra numarasına göre oluşturacakları düzen ile dosya halinde teslim edeceklerdir.
c) Ortak Girişimler için:
c.1) Tebligat için adres beyanı, irtibat için varsa telefon numarası, (Örneği Belediyeden alınacaktır.)
c.2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
c.3) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel                  kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c.4) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat.
c.5) Başvuru formu (Belediyeden alınacaktır.)
c.6) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Belediyeden alınacaktır.)
c.7) Şartname satın alma makbuzu (Belediyeden alınacaktır.)
c.8) İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (Belediyeden alınacaktır.)
c.9) Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
c.10) Ortaklık Beyannamesi
Teklifler İhale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar iadeli taahhütlü posta vasıtası ile de gönderebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- Açık Teklif Usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmesi suretiyle yapılır.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN